Siedziba w Szczecinie:
al. Piastów 74/11 (wejście od ul. Jagiellońskiej)
70 – 326 Szczecin

Języki

tel. +48 91 488 37 14
kom. +48 737 185 000
kancelaria@pomianowska.pl

Postępowanie przed organami ubezpieczeń społecznych. Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją składu orzekającego wyrażoną w doręczonym ci orzeczeniu?

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (tj. organu wydające orzeczenia do celów pozarentowych) o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności służy osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu odwołanie do organu odwoławczego (organu II instancji – Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który wydał orzeczenie, które to odwołanie jest następnie przesyłane do organu II instancji.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia – wystarczy, jeżeli wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji i jest własnoręcznie podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Warto jednak pamiętać, by wskazać treść orzeczenia od której strona się odwołuje.

Odwołanie powinno zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),

2) imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3) oznaczenie rodzaju pisma („Odwołanie”);

4) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia (data wydania, sygnatura, organ wydający);

5) określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (w szczególności może być to nowa dokumentacja medyczna, opinie i zaświadczenia, których nie uwzględniono w postępowaniu pierwszoinstancyjnym);

6) wymienienie załączników.

 

Od momentu złożenia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności odwołania, ten sam skład orzekający ma 7 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli skład orzekający uzna zasadność odwołania, to wydaje nowa decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli skład orzekający nie znajdzie podstaw do uznania odwołania za zasadne, zostanie ono przekazane wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który wydaje decyzję, w której:

1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy; albo uchylając tę decyzję ­ umarza postępowanie pierwszej instancji, albo

3) umarza postępowanie odwoławcze.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się również z decyzją Wojewódzkiego Zespołu, wtedy przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (w przypadku Szczecina jest to Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie  IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Takie postępowanie wolne jest od opłat oraz przymusu adwokackiego, co znaczy, że każdy może występować w tym postępowaniu samodzielnie i nie musi być reprezentowany przez adwokata i radcę prawnego.

Jeżeli Wojewódzki Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Jeżeli podtrzyma decyzję, wówczas odwołanie przekazywane jest wraz z aktami sprawy do Sądu Rejonowego. Po przekazaniu sprawy do sądu wyznaczane jest posiedzenie, na którym przesłuchiwany jest zainteresowany oraz wskazani przez niego świadkowie. Do zweryfikowania prawidłowości decyzji niemal zawsze konieczne jest również powołanie biegłego z zakresu medycyny (określonej specjalizacji), który potwierdzi (lub nie) istnienie niepełnosprawności lub określi jej stopień. Warto wskazać, że odwołujący się ma prawo złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego spoza listy biegłych sądowych, np. jednostki specjalizującej się w danej dziedzinie medycyny (np. leczenia stwardnienia rozsianego). Daje to gwarancję, iż opinia zostanie sporządzona przez osobę, która w tej dziedzinie posiada nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. Po sporządzeniu opinii przez biegłego, odwołujący może wnieść zarzuty co do treści opinii, żądać jej uzupełnienia przez biegłego (pisemnie lub ustnie), a jeśli opinia jest obarczona poważnymi błędami, wnosić o powołanie innego biegłego.

W przypadku wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie przysługuje prawo do wniesienia apelacji do sądu okręgowego. W tym celu w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia, należy wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Apelacja w tym przypadku jest składana dopiero po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia – w terminie 14 dni.