Siedziba w Szczecinie:
al. Piastów 74/11 (wejście od ul. Jagiellońskiej)
70 – 326 Szczecin

Języki

tel. +48 91 488 37 14
kom. +48 737 185 000
kancelaria@pomianowska.pl

Opiekun prawny czy kurator.

Podstawowa różnica między opiekunem prawnym a kuratorem jest taka, iż opiekun prawny jest ustanawiany  dla  osoby  całkowicie  ubezwłasnowolnionej,  a  kurator  –  dla  osoby  częściowo ubezwłasnowolnionej.

Opiekun

Osoba  całkowicie  ubezwłasnowolniona  jest  pozbawiona  możliwości  dokonywania  czynności prawnych np. nie może podarować ani sprzedać swojego majątku, nie może wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania zlecenia, czy też sporządzić testamentu. Opiekun jest powołany do  ochrony  interesów  osobistych  i  majątkowych  osoby  pozostającej  pod  jego  opieką  i podlega  w  tym  zakresie  nadzorowi  sądu  opiekuńczego.  We  wszelkich  ważniejszych  sprawach, które  dotyczą  osoby  lub  majątku  osoby  pozostającej  pod  opieką  opiekun  powinien  uzyskiwać zezwolenie  sądu  opiekuńczego.  Opiekun  powinien  wykonywać  swe  czynności  tak  jak  tego wymaga  dobro  osoby  pozostającej  pod  opieką,  a  naruszenie  jej  dobra  stanowi  podstawę  do zwolnienia opiekuna. Opiekun nie działa – nawet w najmniejszym stopniu – w celu zaspokajania własnych potrzeb.

Zadaniem opiekuna  jest dbanie o to,  aby ubezwłasnowolniony miał  środki do  życia,  a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Kurator

Zadaniem  kuratora  jest  opieka  nad  majątkiem  i  sprawami  życiowymi  osoby  częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki  do  życia,  zapewnioną  opiekę  lekarską,  ale  nie  jest  zobowiązany  do  ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba  częściowo  ubezwłasnowolniona  ma  ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych. Potrzebuje  pomocy  przy  prowadzeniu  swoich  spraw,  ale  jej  stan  nie  uzasadnia ubezwłasnowolnienia  całkowitego.  Może  zawierać  umowy  należące  do  umów  powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie),  rozporządzać  zarobkiem  oraz  dokonywać  czynności  dotyczących  przedmiotów oddanych  tej  osobie  do  swobodnego  użytku.  Nie  może  natomiast  samodzielnie  zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora.  Do reprezentowania  podopiecznego  i  zarządzania  jego  majątkiem  kurator  jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W przeciwnym razie jest wyłącznie doradcą.

Ustanowienie opiekuna/kuratora

Opiekunem  lub  kuratorem  może  zostać  osoba  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych, a  także  osoba  w stosunku  do której  nie zachodzi  prawdopodobieństwo,  że nie wywiąże  się należycie z obowiązków opiekuna lub kuratora.

Kandydat  powinien  cieszyć  się  nieposzlakowaną  opinią,  stanem  zdrowia  pozwalającym  na pełnienie  funkcji  opiekuna  lub  kuratora  oraz  nie  może  być  karany  za  przestępstwo  popełnione umyślnie. Przez wzgląd na dobro osoby pozostającej pod opieką, opiekunem/kuratorem powinna by osoba  z  jego  rodziny  bądź  krewnych.  W  braku  takich  osób  sąd  opiekuńczy  zwraca  się  o wskazanie  opiekuna/kuratora  do  właściwej  jednostki  organizacyjnej  pomocy  społecznej  albo organizacji społecznej.

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem  sądu opiekuńczego, przed  którym składa  się  przyrzeczenie.  Sąd  wydaje  tzw.  zaświadczenie,  stanowiące  dowód  uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Wynagrodzenie opiekuna/kuratora

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi/kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie  okresowe  lub  wynagrodzenie  jednorazowe  w  dniu  ustania  opieki/kurateli  lub zwolnienia  go  od  niej.  Pokrywane  jest  ono  z  dochodów  lub  majątku  osoby,  dla  której opiekun/kurator  jest  ustanowiony.  Jeśli  osoba  ta  nie  ma  odpowiednich  dochodów  lub  majątku wynagrodzenie  pokrywane  jest  ze  środków  publicznych  i  wypłacane  przez  ośrodek  pomocy społecznej.

Wysokość  wynagrodzenia  w  stosunku  miesięcznym,  nie  może  przekroczyć  1/10  przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw,  bez  wypłat  nagród  z  zysku, ogłaszanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  za  okres  poprzedzający  dzień przyznania wynagrodzenia.

Wynagrodzenia nie przyznaje się, gdy nakład pracy opiekuna/kuratora był nieznaczny lub czyni zadość zasadom współżycia społecznego.